foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

Hali sportowo-widowiskowej w Krobi, ul. Ogród Ludowy 2 w Krobi w trakcie epidemii COVID-19


§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania hali sportowo- widowiskowej w trakcie epidemii COVID-19 dla uczestników zajęć oraz pracowników/trenerów, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających w hali sportowo-widowiskowej, ul. Ogród Ludowy 2.

 2. Procedura obowiązuje wszystkich uczestników zajęć, interesantów, pracowników oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające w obiektach hali sportowo-widowiskowej.

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/trenerów, zapewnienie bezpieczeństwa klientów.

 2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/trenera oraz klienta.

§3

Obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. Wstęp na halę możliwy jest tylko i wyłącznie po zgłoszeniu u administratora obiektu, zgłoszenie powinno zawierać informację o planowanej ilości zajęć treningowych, osobie odpowiedzialnej za daną grupę oraz planowanej ilości uczestników zajęć;

 2. Administrator ustala grafik zajęć zgodnie z zgłoszeniami. Wcześniej przyjęte harmonogramy ( dotyczy godzin podnajmu ) tracą ważność;

 3. Na hali przebywać mogą wyłącznie zawodnicy, trenerzy oraz publiczność zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami określonymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;

 4. hala udostępniona zostaje w celach treningowych z możliwością rozgrywania meczy i sparingów pod warunkiem zachowania określonej ilości uczestników stosownie do aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 5. obowiązuje zachowanie dystansu społecznego - zasada 1,5-metrowej odległości między ćwiczącymi

 6. przy wejściu na obiekt oraz podczas poruszania się wewnątrz obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy (podczas treningu nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

 7. dopuszcza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego jednakże przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.

 8. przy wejściu na obiekt i wyjściu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce,

 9. obowiązuje korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,

 10. nie ma możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego,

 11. po każdych zajęciach obowiązuje 15-minutowa przerwa techniczna ( zmiana drużyny, dezynfekcja ),

 12. wszelki wniesiony na obiekt sprzęt, akcesoria oraz jakiekolwiek rzeczy osobiste etc. powinny być zabrane w momencie opuszczania obiektu / administrator obiektu nie odpowiada za pozostawiony sprzęt,

 13. korzystający zobowiązani są do respektowania poleceń obsługi obiektu,

 14. administrator obiektu nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków, oraz inne zdarzenia losowe, uczestnicy wchodzą na obiekt na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń,

 15. na obiekcie obowiązuje dotychczasowy regulamin ogólny Hali sportowo-widowiskowej w Krobi;

 16. drużyny dezynfekują sprzęt oraz pozostałe akcesoria we własnym zakresie przy zastosowaniu dostępnych środków dezynfekujących,

 17. za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiada osoba odpowiedzialna za grupę,

 18. trener/koordynator czy opiekun grupy zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami,

 19. najemca/biorący w użyczenie jako organizator wydarzenia sportowego odpowiada za bezpieczeństwo oraz zachowanie określonych zasad bezpieczeństwa wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym przede wszystkim wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19

 1. grupy wchodzą na teren hali maks. 5 min przed planowanymi zajęciami. Nie ma możliwości  wcześniejszego wejścia i czekania na zajęcia.

 2. nieprzestrzegania powyższych zasad będzie zgłaszane do organów porządkowych i może skutkować usunięciem drużyny z obiektu.

§4

Procedury ochronne dla pracowników GCKiR

 1. Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych obowiązuje pracowników podczas kontaktu z interesantami. W przypadku prowadzenia zajęć/ćwiczeń, przebywania samodzielnego pracowników/trenerów, istnieje możliwość niestosowania maseczek. Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja w przypadku kontaktu z tym samym przedmiotem).

 1. Częste mycie i dezynfekcja rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

 2. Do pomieszczeń socjalnych wstęp dozwolony jest wyłącznie dla pracowników.

 3. Dezynfekcja powierzchni (włączników, poręczy, klamek, blatów biurek,) przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% następuje po każdych zajęciach.

§5

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem:

 1. Klienci przed wejściem do obiektu zostaną poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi jeśli:

 • Obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej;

 • Są objęci kwarantanną lub izolacją,

 • Mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren siłowni/klubu fitness. Należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz zdezynfekować urządzenia/przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.

 2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora GCKiR oraz poinformowanie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Gostyniu –tel., 65 57230 89, 505 019 375, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu w których przebywał uczestnik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie stawia się na stanowisku pracy.

 2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów należy zgłosić incydent do dyrektora GCKiR, niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzyma przyjmowanie klientów i powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gostyniu oraz stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

 3. Należy ustalić obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Ustalone zostają listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w obiekcie, w których przebywał pracownik.

 4. Zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postanowienia końcowe:

 1. Klienci oraz pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami

 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia dyrektora GCKiR.

 3. Zaleca się śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.kultura..krobia.pl Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

i Rekreacji w Krobi

Anna Krzyżostaniak
Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


BIP

Na herbatce u Fenrychów

Godziny otwarcia GCKiR

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek

9:00 - 15:00