foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

Procedury bezpieczeństwa w Kinie „Szarotka” w Krobi na czas zagrożenia epidemicznego w związku z występowaniem SARS CoV-2

§ 1.

1.      Ustala się procedury obowiązujące w kinie „Szarotka” w okresie epidemii SARS-CoV-2

2.      Pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty Kina „Szarotka” zobowiązane są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania.

3.      Wprowadzone zostają limity osób przebywających w sali kinowej – nie więcej niż połowa liczby miejsc na Sali. Obowiązuje zasada naprzemienności rzędów – układ miejsc w tzw. szachownicę oraz odstępu pomiędzy widzami.

4.      Obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

a)      widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,

b)      widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c)      Osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

5.      Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc na sali kinowej wskazanych przez obsługę kina. W przypadku nie zastosowania się do powyższego, pracownik kina ma prawo wyprosić widza z sali kinowej.

6.      W Sali kinowej zabrania się wieszania odzieży na oparciach foteli oraz składania ubrań i torebek na wolnych fotelach. Pomiędzy seansami przewidziane zostały dłuższe przerwy, aby umożliwić widzom bezpieczne opuszczenie budynku po seansie oraz zapewnić wietrzenie sali.

7.      Opuszczanie sali kinowej przez widzów odbywać się będzie wyznaczonymi przez pracowników kina wejściami.

8.      W budynku kina mogą przebywać, poza pracownikami, jedynie:

a)      Osoby korzystające z oferty programowej, w szczególności widzowie kina w godzinach seansów,

b)      Osoby załatwiające sprawy służbowe.

9.      Korzystać z oferty programowej mogą wyłącznie osoby zdrowe, nie wykazujące objawów zakażenia SARS-CoV-2 i nie przebywające na kwarantannie.

10.  Przy ustalaniu godzin seansów lub wydarzeń należy zapewnić odpowiednio długie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników jednego seansu przed przybyciem uczestników kolejnego seansu oraz wietrzenie Sali i niezbędną dezynfekcję .

11.  Przy wejściu do budynku umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są zdezynfekować ręce.

12.  Pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczone są dodatkowo w wybranych miejscach, by umożliwić osobom korzystającym z oferty kina częstą dezynfekcję rąk.

13.  Pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczone są dodatkowo w wybranych miejscach, by umożliwić osobom korzystającym z oferty częstą dezynfekcję rąk.

14.  W budynkach kinowych obowiązuje nakaz stosowania  środków ochrony osobistej takich jak maseczki czy przyłbice.

15.  Pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej znajdują się przy wyjściach z budynków.

16.  Pracownicy kina zaangażowani do obsługi widzów mają obowiązek używania środków ochrony osobistej: przyłbic lub maseczek oraz rękawiczek jednorazowego użytku.

17.  Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z toalet – toaleta damska – 1 osoba, toaleta męska – 1 osoba.

18.  W toaletach zaleca się używanie ręczników jednorazowych.

19.  W toaletach, pomieszczeniach ogólnodostępnych i holach umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.

20.  Stanowisko obsługi klientów – kasa- jest wyposażona w przegrodę ze szkła i na bieżąca dezynfekowana.

21.  Pracownicy obsługujący kasę zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci (np. terminal do płatności kartą).

22.  Osoby przebywające w kinie powinny zachować względem siebie odstęp minimum 2 metrów i ograniczyć jednocześnie przebywanie w tych samych pomieszczeniach.

23.  Pracownicy są zobowiązani do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników) i powierzchni płaskich – sprzątanie i dezynfekcja co 2 godziny oraz bieżącej dezynfekcji toalet – co godzinę.

24.  W miarę możliwości zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowych.

25.  Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali kinowej jedzenia i napojów.

§ 2.

Wytyczne dla pracowników:

1.      Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przejściu do budynku kina, należy umyć ręce wodą z mydłem

2.      Należy stosować otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji, w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy, środki ochrony osobistej ( przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku),

3.      Należy zachowywać bezpieczną odległość od widzów i  współpracowników - minimum 2 metry,

4.      Należy ograniczyć jednoczesne przebywanie pracowników w pomieszczeniach.

5.      Podczas wykonywania obowiązków służbowych należy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce oraz dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60 %).

6.      Należy wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze minimum co godzinę.

7.      W przypadku pojawienia się niepokojących objawów lub po kontakcie z osoba chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie, nie należy przychodzić do pracy, ale pozostać w domu i postępować zgodnie z instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego (skontaktować się telefonicznie z e stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112).

 

§ 3.

Zbieranie danych osobowych

1.      Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Jednocześnie zaleca się śledzenie strony internetowej kina www.kinoszarotka.pl celem bieżącego sprawdzania czy podczas jakiegokolwiek seansu nie stwierdzono udziału w nim osoby zakażonej.

2.      Po ich pozyskaniu dane będą przechowywane przez 14 dni. Po tym czasie zostaną usunięte.

§ 4.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć zakażenia koronawirusem:

1.      W przypadku stwierdzenia wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od zajęć i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  Należy zgłosić incydent do dyrektora GCKiR, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

2.      Ustalenie listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu w których przebywał uczestnik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 5

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem:

1.      W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie stawia się na stanowisku pracy.

2.      Zgłasza incydent do dyrektora GCKiR, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Ustalone zostają listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w obiekcie, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

BIP

Na herbatce u Fenrychów

Godziny otwarcia GCKiR

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek

9:00 - 15:00