foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Można zakochać się w Domachowie".

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego "Można zakochać się w Domachowie", zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Krobia. Konkurs przeprowadza: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia.

II. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest pokazanie walorów krajobrazowych, architektonicznych oraz życia codziennego wsi Domachowo (w gminie Krobia), ukazanych przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej. Żadne ze zdjęć, na których znajdują się jakiekolwiek osoby nie może naruszać godności tych osób i ich praw do prywatności.

Szczegółowe informacjie na temat Konkursu tel. 655711320 

Osoba zajmująca się bezpośrednio przedsięwzięciem: Komisarz Konkursu - Zbigniew Gruszczyński - Instruktor ds. kultury i rekreacji w Krobi tel. 695294339 lub 724477663.

III. Uczestnicy i uczestniczki konkursu

Konkurs fotograficzny adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych fotografią, w tym fotoamatorów i osób zajmujących się fotografią zawodowo. 
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GCKiR w Krobi. 

IV. Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie ich osobiście do GCKiR w Krobi w godzinach otwarcia na nośnikach USB/CD/DVD. 
Wszystkie zdjęcia zgłaszane do konkursu przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie JPG, wielkość minimalna najdłuższego boku 2400 lub 2600 pikseli, w profilu RGB.
2. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora prócz zdjęć konkursowych powinny znajdować się następujące informacje:

• dane personalne uczestnika/uczestniczki (imię, nazwisko, adres),
• numer telefonu, adres e-mail,
• tytuły fotografii,
• plik JPG podpisany winien być imieniem i nazwiskiem autora/autorki z kolejnym numerem fotografii i jej tytułem np. Maria Kowalska1 "Drzewo kościoła", Maria Kowalska2 "Kocie łby w Domachowie"...

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 21 sierpnia 2016 r.
5. Zdjęcia przesłane na konkurs nie mogą podlegać żadnej obróbce komputerowej. (Objęte rygorem dyskwalifikacji).
6. Fotografie zgłoszone na Konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy/autorki. Autor/autorka oświadcza, że jest twórcą fotografii w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)
8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

- Zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez uczestnika/uczestniczkę Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej zgody na umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika/uczestniczkę Konkursu na stronie www Organizatora i publikowanie ich w inny sposób. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji nadesłanych prac i publikowania ich podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach niezwiązanych z konkursem z wykorzystaniem praw autorskich, o czym mowa w ustawie (Dz.U2006 nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami.)
- Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie akceptację warunków regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.) oraz, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach. 
- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
- Wszystkie zdjęcia nadesłane na Konkurs, stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w nieograniczonym zakresie.
- Uczestnik/uczestniczka Konkursu, wysyłając zdjęcia konkursowe oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do nadesłanych prac konkursowych i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i innego rozpowszechnienia, przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. w tym w szczególności w zakresie, publicznego udostępniania, utrwalania, zwielokrotnienia, w tym techniką cyfrową, wprowadzenia do obrotu, wyświetlania, nadawania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania zdjęć konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
- Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji zdjęć konkursowych w celach promocyjnych i reklamowych przez Gminę Krobia w telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach informacyjnopromocyjnych związanymi z tymi instytucjami.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, zgodność z tematyką Konkursu oraz jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora.
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej na VI Festiwalu Tradycji i Folkloru, w dniu 11 września 2016 r.w Domachowie.

V. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: 400, 300 i 250zł.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.)
3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 
warunków niniejszego regulaminu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

BIP

Na herbatce u Fenrychów

Mała Akademia Teatru

Godziny otwarcia GCKiR

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek

9:00 - 15:00

IX Festiwal Tradycji i Folkloru

SPONSOR:

PATRONAT MEDIALNY: